ibTB

Mapping bovine TB (bTB) in England and Wales
 
Please wait...

Developed by APHA
ibTB beta
Last updated on Diweddarwyd ddiwethaf
Information bTB (ibTB) is a free to access interactive mapping tool showing the location of bovine tuberculosis (bTB) outbreaks in England and Wales over the last 5 years. It is designed to help cattle keepers and their vets to make informed decisions about protecting their herds from TB.

The tool allows farmers, vets and the general public to access information on local bTB incidents (“breakdowns”) in their area and beyond. There are differnt ways to select and view the data. You can:

Mae Information bTB (ibTB) yn offeryn mapio rhyngweithiol mynediad agored sy'n dangos lleoliad achosion o twbercwlosis buchol (bTB) yng Nghymru a Lloegr dros y 5 mlynedd diwethaf. Mae wedi'i gynllunio i helpu ceidwaid gwartheg a'u milfeddygon wneud penderfyniadau hyddysg ynglŷn â gwarchod eu buchesi rhag TB.

Mae'r offeryn yn caniatáu i ffermwyr, milfeddygon a'r cyhoedd gael gafael ar wybodaeth ynglŷn ag achosion o bTB yn eu hardal a thu hwnt. Mae gwahanol ffyrdd o ddewis a gweld y data. Gallwch wneud y canlynol:

  • Centre the map on a given location by entering a valid postcode or the CPHH (County Parish Holding Herd) of a cattle herd in the format **/***/****/**. Canoli'r map ar leoliad penodol drwy roi cod post dilys neu Rif Daliad (CPHH) y fuches wartheg yn y format **/***/****/**.
  • Select whether to view current (on-going) or historic (closed) bTB breakdowns. Dewis p'un ai i weld achosion o bTB presennol (parhaus) neu achosion o bTB hanesyddol (wedi cau).
  • Choose to view historic bTB breakdowns that commenced in a particular year (the last 5 years). Dewis gweld achosion o bTB hanesyddol a ddechreuodd mewn blwyddyn benodol (yn y 5 mlynedd diwethaf).
Map:

Map:

Navigate using the zoom in and out buttons or mouse wheel. Llywiwch drwy ddefnyddio'r botymau chwyddo i mewn ac allan neu olwyn y llygoden.
Click on a particular breakdown to view exact start (TB2) and end (TB10) dates. Cliciwch ar achos penodol i weld yr union ddyddiad dechrau (TB2) a'r union ddyddiad dod i ben (TB10).
Key:

Allwedd:

> 200 Breakdowns > 200 o Achosion
200 - 2 Breakdowns 200 - 2 o Achosion
1 Breakdown 1 Achos
Data:

Data:

Location: Lleoliad:
Status: Statws:
Year: Blwyddyn:


Please note that:

Noder:

  • ibTB does not differentiate between Officially bTB Free - Withdrawn (OTF-W) status and Officially bTB Free - Suspended (OTF-S) status. Nid yw ibTB yn gwahaniaethu rhwng Statws Heb bTB Swyddogol (OTF-W) a Statws Heb bTB Swyddogol - Wedi'i Atal (OTF-S).
  • Data was last uploaded onto ibTB on , bTB breakdowns occurring after this date are not displayed. Cafodd data ei lanlwytho ar ibTB ddiwethaf ar , Ni ddangosir achosion o bTB a ddigwyddodd ar ôl y dyddiad hwn.
  • ibTB will be updated on a monthly basis. Caiff ibTB ei ddiweddaru bob mis.
  • ibTB uses data held on Sam – Animal and Plant Health Agency's (APHA) disease recording database. Mae ibTB yn defnyddio data sy'n deillio o Sam - cronfa ddata cofnodi clefydau yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA).
Advice on steps that can be taken to reduce TB risks can be found at http://www.tbhub.co.uk. Ceir cyngor ar y camau y gellir eu cymryd i leihau risgiau TB yn http://www.tbhub.co.uk.